Wydarzenia w CZERWCU
Co się wydarzy w czerwcu? czytaj dalej
Wydarzenia w MAJU 2018
Co się wydarzy w maju? czytaj dalej
Wydarzenia w KWIETNIU
Co się wydarzy w kwietniu? czytaj dalej
Wydarzenia w MARCU 2018
Co się wydarzy w marcu? czytaj dalej
WYDARZENIA W LUTYM 2018
Co się wydarzy w lutym? czytaj dalej

 ZASADY WSPÓŁPRACY RODZICÓW ZE SZKOŁĄ

 1. Rodzice i nauczyciele ściśle ze sobą współpracują w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
 2. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców i rodziców oraz wywiadówki.
 3. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji nie może być mniejsza niż 2 razy w półroczu.
 4. Rodzice uczestniczą w wywiadówkach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału w zebraniu z przyczyn od niego niezależnych powinien skonsultować się z wychowawcą w innym terminie.
 5. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do:
  1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danej klasie i szkole (Wychowawca opracowuje w oparciu o „Program wychowawczy szkoły” klasowy plan wychowawczy w porozumieniu z rodzicami),
  2. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów (Wychowawca zapoznaje rodziców na pierwszej wywiadówce każdego roku szkolnego z programem wychowawczym, profilaktyki, zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania),
  3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce:
   • na wywiadówkach,
   • podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem, konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez nauczyciela,
   • w kontaktach z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką,
  4. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
  5. udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych,
  6. wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły.
 6. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą pełną finansowo - prawną odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia mienia szkolnego wyrządzone przez ich dzieci. Sposób naprawy wyrządzonych szkód ustala Dyrektor w porozumieniu z osobami zainteresowanymi.