Wydarzenia w CZERWCU
Co się wydarzy w czerwcu? czytaj dalej
Wydarzenia w MAJU 2018
Co się wydarzy w maju? czytaj dalej
Wydarzenia w KWIETNIU
Co się wydarzy w kwietniu? czytaj dalej
Wydarzenia w MARCU 2018
Co się wydarzy w marcu? czytaj dalej
WYDARZENIA W LUTYM 2018
Co się wydarzy w lutym? czytaj dalej

STATUT SZKOŁY jest podstawowym aktem prawnym regulującym życie szkoły

Statut szkoły określa w szczególności:

 1. Cele i zadania szkoły uwzględniające program wychowawczo-profilaktyczny.
 2. Organy Szkoły i ich kompetencje.
 3. Organizację pracy Szkoły.
 4. Organizację biblioteki szkolnej.
 5. Organizację świetlicy i stołówki szkolnej.
 6. Szczególne warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 7. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów.
 8. Prawa i obowiązki uczniów.
 9. Bezpieczeństwo w Szkole.
 10. Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu.
 11. Organizację wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego.
 12. Współdziałanie ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.
 13. Ceremoniał szkolny.

Z dnia 12.10.2017
zmieniony 11.12.2017

zobacz Statut
zobacz Statut

 

PLAN PRACY SZKOŁY jest dokumentem zawierającym podstawowe cele i zadania, na których skupia się społeczność szkolna w czasie roku szkolnego. Zawiera najważniejsze elementy ze wszystkich planów pracy i programów. Na jej kształt mają wpływ nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Została podzielona na kilka obszarów aktywności szkolnej:

 1. Organizacja procesu kształcenia ukierunkowana na rozwój uczniów.
 2. Aktywność uczniów.
 3. Praca wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza.
 4. Organizacja pracy szkoły i warunki działalności szkoły.
 5. Współpraca z Rodzicami i lokalnym środowiskiem na rzecz rozwoju.

Ostatnia zmiana 26.10.2017 (zaktualizowano o działania SU)

zobacz Koncepcję
plan pracy