Wydarzenia w CZERWCU
Co się wydarzy w czerwcu? czytaj dalej
Wydarzenia w MAJU 2018
Co się wydarzy w maju? czytaj dalej
Wydarzenia w KWIETNIU
Co się wydarzy w kwietniu? czytaj dalej
Wydarzenia w MARCU 2018
Co się wydarzy w marcu? czytaj dalej
WYDARZENIA W LUTYM 2018
Co się wydarzy w lutym? czytaj dalej

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY

2017/2018

Program wychowawczo-profilaktyczny został stworzony przy udziale rodziców, uczniów, nauczycieli - po wnikliwej diagnozie potrzeb i problemów.
Zadaniem naszego programu jest stwarzanie uczniom możliwości i okazji do aktywnego gromadzenia różnych doświadczeń, które powodują wzrost ich zdolności do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

Działalność edukacyjna naszej szkoły określana jest przez zestaw programów nauczania, program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

Działania wychowawcze stwarzają uczniowi możliwości rozwoju osobowości. Celem naszego programu jest wspomaganie uczniów w tym dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych w rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej, duchowej, którego ideałem jest model absolwenta szkoły. W działaniach profilaktycznych szkoła wspiera ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Ogranicza i likwiduje czynniki niekorzystne dla życia i zdrowia dziecka. Działania wychowawczo- profilaktyczne stanowią integralną całość programu.

Nadrzędnym celem profilaktyki szkoły jest chronienie ucznia przed zagrożeniami i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa na każdym poziomie jego rozwoju; rozwijanie umiejętności społecznych pomagających w nawiązywaniu kontaktu, poprawie relacji interpersonalnych; stwarzanie sytuacji umożliwiających podnoszenie poczucia wartości, zachęcanie, motywowanie do pracy nad własnym rozwojem; wskazywanie pozytywnych wzorców i autorytetów, i zachęcanie do ich naśladowania.

W programie zawarte zostały:

  1. Charakterystyka środowiska wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Problemy występujące w szkole.
  3. Wartości uznawane przez społeczność szkolną.
  4. Model absolwenta.
  5. Cele kształcenia ogólnego.
  6. Cele szczegółowe programu.
  7. Sposoby ewaluacji.
  8. Uroczystości szkolne.

 zobacz Program