Wydarzenia w CZERWCU
Co się wydarzy w czerwcu? czytaj dalej
Wydarzenia w MAJU 2018
Co się wydarzy w maju? czytaj dalej
Wydarzenia w KWIETNIU
Co się wydarzy w kwietniu? czytaj dalej
Wydarzenia w MARCU 2018
Co się wydarzy w marcu? czytaj dalej
WYDARZENIA W LUTYM 2018
Co się wydarzy w lutym? czytaj dalej

PRAWA

Każdy uczeń ma prawo do:

1) Opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw;

2) Maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;

3) Indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;

4) Pomocy w przygotowaniu do konkursów przedmiotowych;

5) Zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny;

6) Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami WSO;

7) Życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;

8) Reprezentowania Szkoły w konkursach i zawodach zgodnie ze swoimi  możliwościami i umiejętnościami;

9) Realizacji własnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;

10) Indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;

11) Korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego;

12) Korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły;

13) Wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;

14) Zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;

15) Swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;

16) Wypoczynku podczas weekendów, przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej;

17) Do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki i zajęć komputerowych, drugiego języka po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;

18) Być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu Uczniowskiego.

 

 OBOWIĄZKI

Każdy uczeń  ma obowiązek:

1) Przestrzegania postanowień zawartych w statucie;

2) Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;

3) Systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;

4) Bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, wicedyrektora, nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego;

5) Przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,

c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.

6) Troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd;

7) Punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;

8) Usprawiedliwiania nieobecności według określonych zasad;

9) Uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju; strój galowy obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych, egzaminów, egzaminów próbnych;

10) Uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;

11) Dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;

12) Stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości;

13) Dbania o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;

14) Pomagania kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych.

 

Wszystkich uczniów obowiązuje strój codzienny, noszony na zajęcia szkolne oraz strój galowy, noszony podczas uroczystości szkolnych i wydarzeń związanych z reprezentowaniem szkoły.

Zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły:

1) strój szkolny powinien być schludny /czysty, porządny, zadbany/, odpowiedniej długości, nie może zawierać elementów promujących uzależnienia oraz nieformalne subkultury młodzieżowe,

2) strój galowy powinien być w kolorze biało – czarnym lub biało – granatowym z wyjątkiem sytuacji, gdy wymagany jest inny ubiór,

3) dopuszczalna jest skromna biżuteria, kolczyki mogą być jedynie w uszach,

4) uczeń nie ma makijażu i nie farbuje włosów.

 NAGRODY

Nagradzanie uczniów:

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:

1) bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu;

2) szczególnie wyróżniające się zachowanie;

3) wybitne osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych;

4) wzorową frekwencję;

5) wzorową działalność na rzecz klasy lub szkoły;

6) niesienie pomocy koleżeńskiej na terenie szkoły;

7) wzorowe wywiązywanie się z powierzonych funkcji;

8) działalność społeczną i aktywny udział w życiu społeczności lokalnej.

2. Rodzaje nagród:

1) Pochwała wychowawcy wobec klasy;

2) Pochwała Dyrektora Szkoły wobec klasy;

3) Pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły;

4) Dyplom uznania;

5) List pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia;

6) Nagroda rzeczowa;

7) Stypendium naukowe;

8) Wpis do kroniki szkolnej za aktywny udział w życiu szkoły, wzorową postawę, inne wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie.

 

KARY

Karanie uczniów:

1. Uczeń może otrzymać karę za:

1) Nieprzestrzeganie zapisów statutu;

2) Nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach;

3) Posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających;

4) Zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia;

5) Wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły.

2. Rodzaje kar:

1) Upomnienie wychowawcy klasy;

2) Upomnienie Dyrektora Szkoły;

3) Nagana z wpisem do akt ucznia;

4) Odebranie uprawnień i przywilejów (w nieprzekraczalnym terminie do końca roku szkolnego);

5) Obniżenie oceny zachowania;

6) Przeniesienie do równoległej klasy;

7) Wniosek do kuratora oświaty o przeniesienie do innej szkoły.